Episode 1552 Artwork
"Writes strike again" by Nykko Syme

No Agenda Album Art by nykkosyme